Convenios Augas e Medio Ambiente - Deputación de Ourense

Relación de Convenios asinados dente a entrada en vigor da lei de transparencia

Ciclo da Auga

1-Adhesións ao Convenio Marco de asistencia técnica aos municipios e demais Entidades Locais para o control e mantemento de depuradoras compactas

2-Adhesións ao Convenio Marco de asistencia técnica aos municipios e demais Entidades Locais para a xestión das instalacións de produción e disribución de augas de consumo humano

3-Adhesións ao Convenio Marco de colaboración para o cumprimento das obrigas municipais en materia de auga destinadas ao consumo humano

4-Adhesións ao Convenio de cooperación coas entidades locais para a prestación da asistencia técnica para a limpeza, baleirado e xestión de lodos de fosas sépticas de titularidade pública local

5-Adhesións ao Convenio Marco de colaboración en materia de control sanitario de augas de baño

6-Adhesións ao Convenio Marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense es as entidades da provincia para a prestación de asistencia técnica no relativo á xestión de aboados nos servizos municipais do ciclo da auga

7-Adhesións ao Convenio de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de autorizacións de vertidos de augas residuais urbanas municipais

8-Adhesións ao Convenio Marco de regulación das condicións de prestación pola Deputación Provincial ás entidades locais da provincia do servizo de asistencia técnica para a realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de augas de consumo humano previstos no programa de vixiancia sanitaria de augas de consumo humano de Galicia.

9-Adhesións ao convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de concesións demaniais de abastecemento de auga potable.

10-Adhesións ao Convenio Marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e as entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de realización do protocolo de autocontrol de piscinas

11- Adhesións ao Convenio Marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica para a explotación de estacións depuradoras de augas residuais de tipo biolóxico e biodiscos durante os exercicios 2015 e seguintes.

 

ACEITES USADOS

Adhesións ao Convenio de cooperación para a prestación pola Deputación, en réxime de copetencia delegada e con carácter intermunicipal, do servizo de recollida de aceite de orixe doméstica durante os exercicios 2017-2021