Buzón de de consultas, queixas e suxestións

A Deputación comprométese

A Deputación comprométese a prestarlles servizos ás entidades locais e cidadáns da provincia de Ourense con transparencia, axilidade, eficiencia e altos estándares de calidade. A institución asume o compromiso de render contas sobre o funcionamento, a mellora e os avances en materia de servizos públicos.

No documento completo da Carta de Servizos dispoñible na web da Deputación reflíctense de xeito detallado as prestacións e os compromisos concretos para cada unha delas.

Con carácter xeral, a Deputación asume os seguintes compromisos:

  • Atención ao usuario: inmediateza, confidencialidade e máxima colaboración.
  • Reclamacións, queixas e suxestións: tramitación e resposta áxil, motivada e por escrito.
  • Impulso das novas tecnoloxías da información: impulso da información, trámites e prestacións que se poidan canalizar a través da Internet ou apoiados en sistemas telemáticos.
  • Calidade dos servizos: mellora continua axustándose aos estándares de calidade máis esixentes e, na medida do posible, prestación similar a todos os cidadáns con independencia do municipio no que residan.
  • Transparencia: máximo compromiso coa rendición de contas e a achega de información comprensible e actualizada.
  • Avaliación e seguimento: participación e consulta a concellos e cidadáns para axustarse ás súas verdadeiras necesidades e mellorar os servizos.