Acta das Táboas de Contratación

O “Perfil do contratante” é o lugar da páxina web das administracións públicas onde se publica a información sobre contratación administrativa. Está regulado na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23 / UE e 2014/24 / UE. 26 de 2014. Debe ter un dispositivo informático que garanta a exactitude da data e hora do inicio da publicación no sitio web. Debe consultar por:
  • Organismo contratante: Entidades locais -> Galicia -> Ourense -> Deputación de Ourense
  • Órgano de contratación: Presidencia da Deputación de Ourense
  • Unha vez feita a busca, vaia á pestana: Presidencia da Deputación de Ourense