Contratos Menores

O “Perfil do contratante” é o lugar do sitio web das administracións públicas onde se publica a información relativa á contratación administrativa. Está regulado no artigo 53 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que aproba o texto revisado da Lei de contratos do sector público e debe ter un dispositivo informático que garanta a exactitude da data e hora do comezo da publicación na páxina web.

A información relacionada coa contratación pública desta administración pode consultarse a través do noso perfil de contratante.

Debería pedir:

  • Organismo contratante: Entidades locais -> Galicia -> Ourense -> Deputación de Ourense
  • Órgano de contratación: Presidencia da Deputación de Ourense
  • Unha vez feita a busca, vaia á pestana: Contratos Menores