Órganos de goberno e as súas funcións

 • Presidente
 • O Pleno
 • Xunta de Goberno
 • Xunta de Portavoces
 • Comisións Permanentes
Diputado
D. José Manuel Baltar Blanco
Presidente
Partido Popular

É o órgano presidido pola Corporación e ostenta as competencias enumeradas no artigo 34 da LBRL, así como as outras atribuídas ou atribuídas polas leis, este Regulamento orgánico e todas as que a lexislación estatal ou autonómica de Estremadura atribúe ás deputacións provinciais. sen atribuílos a ningún outro órgano de goberno do mesmo.

Poderes do presidente.
1. As atribucións mencionadas no artigo anterior son, en todo caso, as seguintes:
a) Dirixir o goberno e a administración da provincia.
b) Representar á Deputación.
c) Convocar e presidir as sesións do Pleno, agás nos casos previstos nesta lei e na lexislación electoral xeral, da Xunta de Goberno e de calquera outro órgano do Consello Comarcal e decidir os empates con voto de calidade.
d) Dirixir, inspeccionar e promover os servizos e obras cuxa titularidade ou exercicio corresponda á Deputación.
e) Garantir a xestión dos servizos da comunidade autónoma cuxa xestión ordinaria está encomendada á Deputación.
f) O desenvolvemento da xestión económica, de acordo co Orzamento aprobado, concertando gastos dentro dos límites da súa competencia, concertando operacións de crédito, excluíndo as contempladas no artigo 177.5 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de Marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora do imposto local, sempre que os previstos no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio non superen o 10 por cento dos seus recursos ordinarios, agás os de tesourería que lle corresponderá cando o importe acumulado das operacións pendentes en calquera momento non supere o 15 por cento dos ingresos correntes liquidados no ano anterior; ordenar pagamentos e render contas; Todo isto de acordo co establecido no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

g) Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o persoal aprobado polo Pleno, aprobar as bases das probas para a selección de persoal e para os concursos para a provisión de postos de traballo e distribuír as retribucións complementarias distintas das fixo e periódico.
h) Desempeñar o liderado superior de todo o persoal e acordar o seu nomeamento e sancións, incluída a separación do servizo dos oficiais da Corporación e o despedimento do persoal laboral, dando conta do Pleno na primeira sesión celebrada.
i) O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Deputación en asuntos da súa competencia, incluso cando os delegou noutro órgano e, en casos urxentes, en asuntos de competencia do Pleno, neste último caso informándolle na primeira sesión celebrada para a súa ratificación.
j) A iniciativa de propor ao Pleno a declaración de lesividade relativa á competencia do presidente.
k) O nomeamento do vicepresidente corresponde ao presidente.
l) A aprobación de proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.
m) Contratos e concesións de todo tipo e adquisición de bens e dereitos nos termos asignados pola normativa básica estatal.
n) Ordenar a publicación e execución e facer cumprir os acordos da Deputación.
ñ) Outras expresamente atribuídas pola lei.
o) O exercicio daquelas outras atribucións que a lexislación do Estado ou das comunidades autónomas asigna á Deputación e non se atribúe expresamente a outros organismos.

Exercicio de poderes.
1. O presidente poderá delegar o exercicio das súas atribucións, agás a de convocar e presidir as sesións do pleno e da xunta de goberno, decidir os lazos co voto de calidade, concertar operacións de crédito, o liderado superior de todo o persoal , a separación do servizo de funcionarios e o despedimento de persoal laboral, e os establecidos nos parágrafos a), i) e j) do artigo anterior.
2. O presidente poderá delegar:
a) Na Xunta de Goberno Local.
b) Nos membros da Xunta de Goberno.
c) En calquera deputado, aínda que non pertenza á xunta de goberno, para tarefas específicas.
d) Nos Deputados aos que encomende a xestión dunha Área ou Servizo.

Delegacións xenéricas e especiais.
1. As delegacións xenéricas referiranse a unha ou máis áreas ou servizos de xestión e poderían incluír tanto o poder de dirixir os servizos como de xestionalos en xeral, incluído o poder de resolver mediante actos administrativos que afectan a terceiros.
2. As delegacións especiais en calquera deputado poderán ser:
a) Relativo a un proxecto ou problema específico. Neste caso, a Delegación pode conter todos os poderes delegables dos presidentes, incluído o poder de ditar actos que afecten a terceiros, limitando a súa eficacia ao tempo de execución ou xestión dos proxectos ou asuntos delegados.
b) Relativo a un servizo específico, dentro das competencias dunha Área ou Servizo máis grande na que se subsume a súa xestión. Neste caso, a delegación incluirá a xestión interna e a xestión de servizos, pero pode que non inclúa
a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros, que corresponderán ao presidente ou membro da xunta de goberno adscrito á delegación xenérica da área.
En ámbolos dous casos, o membro da Xunta de Goberno adscrito á Delegación xenérica da Área coordinará e supervisará as accións dos Deputados que teñan asignada unha Delegación especial enmarcada dentro desa.

Réxime xeral das delegacións.
A concesión de delegacións polo presidente estará suxeita ao seguinte réxime:
1. Levaranse a cabo por decreto do presidente, que conterá o alcance, as competencias e as condicións específicas para o exercicio das competencias delegadas.
2. Para a súa eficacia requirirá a aceptación do órgano ou membro delegado. Entenderase aceptado tacitamente se, dentro dos tres días hábiles seguintes á notificación da resolución do órgano membro delegado, non declara expresamente ao presidente a súa non aceptación.
3. As Delegacións, agás as referidas a un proxecto ou asunto concreto, publicaranse no Boletín Oficial da provincia e informaranse no Pleno da Deputación na primeira sesión celebrada.
4. Os actos ditados polo órgano ou membro delegado no exercicio das atribucións delegadas enténdense ditados polo presidente, a resolución dos recursos de reposición, os recursos cando proceda e calquera outro medio de impugnación estipulado legalmente correspondente a eses actos. e que se interpoñen contra ditos actos.
5. Ningún órgano ou membro poderá delegar nun terceiro os poderes delegados polo presidente.
6. O presidente poderá revogar ou modificar as delegacións realizadas, cos mesmos trámites que os requiridos para a súa concesión.

Os vicepresidentes.
1. Serán nomeados e destituídos libremente polo presidente, entre os membros da xunta de goberno.
Os nomeamentos e cesamentos faranse por resolución do presidente da que dará conta ao Pleno na primeira sesión que se celebre, notificando -ademais- persoalmente aos nomeados e a súa publicación no BOP, sen prexuízo da súa eficacia a partir do día seguinte. á sinatura da resolución polo presidente, se non dispón o contrario.
2. A condición de vicepresidente pérdese, ademais do cesamento, por renuncia expresa expresada por escrito e por perda da condición de membro da xunta de goberno.

Funcións dos vicepresidentes.
1. Correspóndelle aos vicepresidentes, sen prexuízo da xestión e dirección do servizo ou área que poida delegar o presidente, substituílo en todas as súas funcións e por orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade e enfermidade. ou impedimento que lle imposibilite o exercicio das súas competencias, así como o desempeño das funcións do presidente en caso de vacante, ata a toma de posesión do novo.
2. Cando, durante a celebración dunha sesión, o presidente teña que absterse de intervir, en relación con calquera punto concreto da mesma, de conformidade co disposto no artigo 76 da LBRL, será substituído automaticamente na presidencia desa sesión por Vicepresidente a quen corresponde.
3. Nos casos de substitución do presidente por motivos de ausencia ou enfermidade, o vicepresidente que asuma as súas funcións non poderá revogar as delegacións outorgadas pola primeira, en virtude do disposto no artigo 9 deste regulamento.

1. O Pleno é o órgano colexiado que exerce as competencias recollidas no artigo 33 da LBRL e os demais expresamente conferidos pola lei.
2. O Pleno está composto por todos os deputados e está presidido polo seu presidente.
3. O Pleno constituirase despois de cada elección municipal, de conformidade co disposto para o efecto na Lei orgánica do sistema electoral xeral.

Competencias do Pleno.
1. As atribucións mencionadas no artigo anterior son, en todo caso, as seguintes:
a) A organización do Consello Comarcal.
b) A aprobación das Ordenanzas.
c) A aprobación e modificación dos orzamentos, a provisión de gastos dentro dos límites da súa competencia e a aprobación provisional das contas; todo isto de acordo co establecido no Texto Refundido da Lei reguladora do imposto local.
d) A aprobación de plans provinciais.
e) O control e supervisión dos órganos de goberno.
f) A aprobación do persoal, a relación de postos de traballo, a fixación do importe das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o número e réxime de persoal temporal.
g) Alteración da clasificación xurídica dos bens de dominio público.
h) A presentación de conflitos de competencias a outras entidades locais e outras administracións públicas.
i) O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en materia de xurisdición plenaria.
j) A declaración de lesividade dos actos da Deputación.
k) O acordo de operacións de crédito cuxo importe acumulado no exercicio económico supere o 10 por cento dos recursos ordinarios, agás tesouraría, que corresponderá cando o importe acumulado das operacións pendentes exceda en calquera momento do 15 por cento. dos ingresos correntes liquidados no ano anterior, todo de acordo co establecido no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora dos impostos locais.

l) Contratos e concesións de todo tipo e adquisición de bens e dereitos nos termos asignados pola normativa básica estatal.
m) A aprobación de proxectos de obra e servizo cando sexa competente para a súa contratación ou concesión e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.
n) Aquelas atribucións que deben corresponder ao Pleno para requirir a súa aprobación por maioría especial.
ñ) Outras expresamente atribuídas pola lei.
2. A votación da moción de censura e a cuestión de confianza formulada polo Pleno tamén corresponde ao Pleno, que será público e levará a cabo mediante recurso nominal en calquera caso, e rexerase polo disposto na lexislación electoral xeral.

Exercicio de poderes.
1. Os poderes do Pleno pódense exercer directamente ou mediante
delegación.
2. O Pleno da Deputación pode delegar, total ou parcialmente, calquera das súas competencias no presidente e na xunta de goberno, agás as establecidas no artigo anterior, apartado 1 letras a), b), c), d,) e), f), h) e n), e número 2 do mesmo artigo.
3. As delegacións do Pleno en materia de xestión financeira tamén se poderán conferir a través das bases de execución do orzamento.

Vaia a Corporación

A Xunta de Goberno está formada polo presidente que a preside e por un número de deputados que non superan o terzo legal deles, libremente designados e destituídos por el, dando conta ao Pleno. A efectos de cálculo, non se terán en conta os decimais resultantes de dividir o número de deputados por tres.

Competencias da Xunta de Goberno

A asistencia permanente ao presidente no exercicio das súas atribucións é un poder propio e indelegable da xunta de goberno. Con este fin, informarase á Xunta de Goberno de todas as decisións do presidente. Esta información será previa á adopción da decisión, sempre que a importancia o requira.

Así mesmo, a Xunta de Goberno exercerá as competencias que lle delegue o presidente ou o pleno e tamén aquelas facultades expresamente asignadas polas leis.

Composición

 • PRESIDENTE
  • D. José Manuel Baltar Blanco (PP)
 • MEMBROS DA XUNTA
    • D. Rosendo Luis Fernández Fernández (PP)
    •  D. Jorge Pumar Tesouro (PP)
    •  D. Plácido Alvarez Dobaño (PP)
    • Dª. Ana María Villarino Pardo (PP)
    •  Dª. Luz Doporto Real (PP)
    • D. Pablo Pérez Pérez (PP)
    • D. César Manuel Fernández Gil (PP)
    • Dª Ana Patricia Torres Madureira (PP)

   Resolución  de nomeamento 2021/7876

 • PRESIDENTE
  • D. José Manuel Baltar Blanco (PP)
 • MEMBROS DA XUNTA
  • D. Plácido Alvarez Dobaño (PP)
  • D. Rafael Rodríguez Villarino (PSdeG-PSOE)
  • D. Armando Ojea Bouzo (DO)
  • D. Bernardo Varela López (BNG)

Especial Contas, Facenda e Economía

 • PRESIDENTE
  • D. Rosendo Luís Fernández Fernández (PP)
 • MEMBROS DA COMISIÓN
  • D. Plácido Álvarez Dobaño (PP)
  • D. Álvaro José Fernández López (PP)
  • Dª. Consuelo Vispo Seara (PP)
  • D. Miguel Antonio Cid Álvarez (PP)
  • Dª. Elvira Lama Fernández (PSOE)
  • D. Aurentino Alonso Araújo (PSOE)
  • Dª. Rosario Rodríguez Delgado (PSOE)
  • D. Bernardo Varela López (BNG)
  • D. Armando Ojea Bouzo (DO)
  • Dª. Montserrat Lama Novoa (Non Adscritos)
  • D. José Miguel Caride Domínguez (No Adscrito)

Transparencia e Administración Provincial

 • PRESIDENTE
  • D. Plácido Álvarez Dobaño (PP)
 • MEMBROS DA COMISIÓN
  • Dª. Consuelo Vispo Seara (PP)
  • D. Miguel Antonio Cid Álvarez (PP)
  • D. Jorge Pumar Tesouro (PP)
  • Dª. Ana María Villarino Pardo (PP)
  • Dª. Elvira Lama Fernández (PSOE)
  • Dª. Rosario Rodríguez Delgado (PSOE)
  • Dª. Aurentino Alonso Araújo (PSOE)
  • D. Armando Ojea Bouzo (DO)
  • D. Bernardo Varela López (BNG)
  • D. Motserrat Lama Novoa (Non Adscritos)
  • D. José Miguel Caride Domínguez (No Adscrito)

Cooperación, Infraestruturas e Medio Rural

 • PRESIDENTE
  • D. Pablo Pérez Pérez (PP)
 • MEMBROS DA COMISIÓN
  • D. Álvaro José Fernández López (PP)
  • D. Miguel Antonio Cid Álvarez (PP)
  • D. Jorge Pumar Tesouro (PP)
  • Dª. Ana Patricia Torres Madureira (PP)
  • Dª. Rosario Rodríguez Delgado(PSOE)
  • D. Aurentino Alonso Araújo (PSOE)
  • Dª. Elvira Lama Fernández (PSOE)
  • D. Armando Ojea Bouzo (DO)
  • D. Bernardo Varela López (BNG)
  • Dª. Montserrat Lama Novoa (Non Adscritos)
  • D. José Miguel Caride Domínguez (No Adscrito)

Reto Demográfico, Igualdade, Benestar e Emprego

  • PRESIDENTE
   • Dª. Luz Doporto Real (PP)
 • MEMBROS DA COMISIÓN
  • D. Álvaro José Fernández López (PP)
  • Dª. Ana Patricia Torres Madureira (PP)
  • D. Cesar Manuel Fernández Gil (PP)
  • Dª. Consuelo Vispo Seara (PP)
  • Dª. Margarita Pérez Fernández (PSOE)
  • Dª. Susana Rodríguez Estévez (PSOE)
  • Dª. Álvaro Vila Araújo (PSOE)
  • D. Armando Ojea Bouzo (DO)
  • Dª. Montserrat Lama Novoa (Non Adscritos)
  • D. Bernardo Varela López (BNG)
  • D. José Miguel Caride Domínguez (No Adscrito)

Termalismo, Turismo e Medio Ambiente

  • PRESIDENTE
   • Dª. Ana María Villarino Pardo (PP)
 • MEMBROS DA COMISIÓN
  • Dª. Consuelo Vispo Seara (PP)
  • D. Miguel Antonio Cid Álvarez (PP)
  • Dª. Ana Patricia Torres Madureira (PP)
  • D. Cesar Manuel Fernández Gil (PP)
  • Dª. Susana Rodríguez Estévez (PSOE)
  • Dª. Margarita Pérez Fernández (PSOE)
  • D. Álvaro Vila Araújo (PSOE)
  • D. Armando Ojea Bouzo (DO)
  • D. Bernardo Varela López (BNG)
  • Dª. Montserrat Lama Novoa (Non Adscritos)
  • D. José Miguel Caride Domínguez (No Adscrito)

Cultura, Deportes e Mocidade

  • PRESIDENTE
   • Dª. Ana Patricia Torres Madureira (PP)
 • MEMBROS DA COMISIÓN
  • Dª. Consuelo Vispo Seara (PP)
  • D. César Manuel Fernández Gil (PP)
  • Dª. Ana María Villarino Pardo (PP)
  • D. Álvaro José Fernández López (PP)
  • D. Susana Rodríguez Estévez (PSOE)
  • D. Álvaro Vila Araújo (PSOE)
  • D. Margarita Pérez Fernández (PSOE)
  • D. Armando Ojea Bouzo (DO)
  • D. Bernardo Varela López (BNG)
  • Dª. Montserrat Lama Novoa (Non Adscritos)
  • D. José Miguel Caride Domínguez (No Adscrito)