Retribucións de asistencia

Sinálanse as seguintes indemnizacións e compensacións para os membros corporativos, de conformidade co disposto no artigo 75 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, e no artigo 13 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de 28 de novembro de 1986.

a) Asistencias: Considerando que non se retribúe, agás nos casos de dedicación exclusiva ou parcial, a actividade ou dedicación dos membros corporativos, necesaria para o desempeño do seu cometido, regúlase o réxime de asistencias na seguinte forma e contía:

  • Por cada asistencia a sesión do Pleno, 280,00 euros, cun máximo dunha percepción por mes. 
  • Por cada asistencia a órganos colexiados diferentes do Pleno, 140,00 euros. 
  • Por cada asistencia á reunión previa ás comisións informativas, que celebre cada grupo político, cun máximo de unha percepción ó mes, 140,00 euros.

b) Axudas de custo: Por asistir a actos de xestión ou representación provincial, aboaranse os gastos xustificados e no seu defecto, conforme a lo exposto no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnización por razon do servizo:

GRUPOS

Por aloxamento

Por manutención

Dieta Enteira

Grupo I

92,31 €

48,01 €

140,31 €

Grupo II

59,38 €

33,66 €

93,04 €

Grupo III

44,03 €

25,39 €

69,42 €